logo
 

Archief 2017

 

Hieronder vindt u alle gearchiveerde berichten van 2017

 

 

 

Pleidooi voor behoud salderingsregeling zonnepanelen.

14 december 2017| Een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de Woonbond,  roept minister Wiebes op om de regeling voor het terugleveren van zonne-energie te behouden.

 

  lees meer...

Prestatieafspraken 2018

14 november 2017| Beste Huurders

 

Op 7 december zal Samen Eén  de prestatie afspraken voor 2018 ondertekenen. De concept afspraken en ook ons standpuntendocument hebt u in Juli op onze website kunnen lezen.

 

Zoals meestal bij onderhandelen is het een geven en nemen en kun je niet al je wensen realiseren. Deze keer vinden we het resultaat toch wel magertjes. Dit vooral omdat onze prioriteiten toch lagen bij het verminderen van woonlasten voor huishoudens met een erg kleine portemonnee. Dit naar aanleiding van een woonlasten notitie die Sprengenland Wonen en Woningcorporatie Brummen in 2016 zelf hebben laten uitvoeren. Naar ons idee een niet heel grote groep en zeker geen financiële aderlating. Samen Eén  wilde dit jaar iets extra doen voor  huurders met een huur boven €592 en tot €635. Er zijn huishoudens die hiervoor geen of slechts gedeeltelijk huurtoeslag ontvangen. Voor deze doelgroep is dat toch elke maand veel geld.  Als ze nu een degelijke woning zouden willen huren, zou  dat zelfs niet  kunnen. Omdat Veluwonen en ook de gemeente  Brummen zich toch  graag als maatschappelijk en sociaal  profileren, hadden we op meer support gerekend.

 

Ook hadden we zeker van de Gemeente meer begrip verwacht voor onze stelling dat gezien  alle regelingen en organisaties die door de corporatie en de Gemeente in het leven zijn  geroepen, het in de gemeente Brummen toch niet meer mogelijk moet zijn dat er huishoudens uit huis worden gezet enkel en alleen op  financiële gronden. Je zou toch wat meer vertrouwen kunnen hebben in  je eigen beleid en ondersteunende instellingen. En wat meer durf is per definitie ook niet slecht. Per slot van rekening ga je zonder ballen nooit scoren.

 

Uiteindelijk gaan we natuurlijk wel tekenen. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en als de huurders ons blijven  steunen zullen we ook volgend jaar ons blijven inzetten voor de belangen van onze huurders.

 

Hieronder vindt u de link naar de prestatieafspraken 2018:

 

Veluwonen schaft regeling 50 jaar huurder af

Veluwonen schaft de regeling 50 jaar huurder met ingang van 1 januari 2018 af. Deze regeling, specfiek nog bedoeld voor huurders van de vroegere Woningstichting Brummen, gaf trouwe huurders een voordeel van € 1000,00. 

Voor alle informatie zie ook 29-10-2017 en de reactie van Veluwonen in onderstaande link.

 

Adviesaanvraag 50 jaar huurders bij Veluwonen

29-10-2017| Veluwonen heeft eind september bij Stichting Huurdersbelangen Samen Eén een adviesaanvraag neergelegd om de regeling 50 jaar huurder per 1 januari 2018 te beeindigen.

Deze regeling kende men alleen bij Woningstichting Brummen en hield in dat huurders die 50 jaar in dezelfde woning wonen een extraatje kregen van € 1000,00. Hiermee konden ze werkzaamheden uit laten voeren in hun woning.

Samen Eén is van mening dat deze regeling besproken had moeten worden voorafgaand aan de fusie tussen Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen. Zodoende hadden de huurders van Woningstichting Brummen hierover hun mening kunnen geven.

Dit is niet gebeurd en daarom heeft Stichting Huurdersbelangen Samen Eén een negatief advies uitgebracht.

Wij hebben Veluwonen ter overweging gegeven om in het kader van uniformiteit bovengenoemde regeling te continueren maar dan voor alle huurders van Veluwonen.

 

Regeerakkoord pakt slecht uit voor huurders en woningzoekenden.

10-10-2017|

Vandaag heeft het kabinet Rutte III haar plannen voor de komende jaren gepresenteerd. De Woonbond is ontevreden over de plannen voor de huursector.

                           Informateur Zalm biedt het regeerakkoord aan de Tweede kamer aan.

  

  lees meer...

Internationale Huurdersdag in teken van huurprijsbescherming.

3 oktober 2017| huurprijsbescherming. De International Union of Tenants (IUT) vraagt vandaag wereldwijd aandacht voor het belang van regels om woekerhuren tegen te gaan.

  lees meer...

Thema-avond 20 september 2017 Plein 5 te Brummen

De thema-avond van Stichting Huurdersbelangen Samen Eén is goed bezocht. Een 50-tal huurders had gehoor gegeven aan de uitnodiging en zorgde voor een goed gevulde zaal in Plein 5.

Voorzitter, John Schuurman, heette iedereen om precies 19.30 uur welkom en vertelde dat hij ontzettend blij was nu eindelijk ook met de huurders in Brummen kennis te kunnen maken.

Dit was ook het thema van deze avond.

Dit vond je ook terug in het programma.

Vóór de pauze vertelde Samen Eén wie ze zijn en wat hun speerpunten zijn in overleg met corporatie en gemeenten en hoe de Stichting is gestructureerd.

Ook de 2 commissies; Verduurzaming en Wonen / Zorg en Minimabeleid deden hun verhaal. 

Na de pauze gaf Suzanne Jongbloed uitleg over het vernieuwde minimabeleid van de gemeente Brummen. Dit nieuwe minimabeleid bevat enkele wijzigingen en zal binnenkort aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ook het beter informeren van doelgroepen die wellicht aanspraak kunnen maken zal extra aandacht krijgen in dit nieuwe minimabeleid.

Vanaf 21.00 tot 21.30 uur was er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen richting het bestuur van Samen Eén.

Wat opviel dat veel huurders zeer ontevreden zijn over de contacten met Veluwonen.

  • Het niet of onvoldoende reageren op klachten van huurders.
  • Geen of nauwelijks aandacht voor reparatieverzoeken.
  • Veel huurders zijn zeer ontevreden over het achterstallig onderhoud van hun woning.

John Schuurman beloofde de huurders dat, ondanks dat Stichting Huurdersbelangen Samen Eén geen doorgeefluik is van klachten, deze klachten te evalueren .

Uiteraard moeten huurders zich zelf met klachten wenden tot de corporatie en in sommige gevallen tot de gemeente, maar Samen Eén denkt hier in sommige gevallen toch een trend te zien.

Met name: slechte communicatie, achterstallig onderhoud en uitblijvende energiebesparende maatregelen.

Dit zijn beleidszaken die Samen Eén tijdens de komende prestatieafspraken wil bespreken.

Om 21.30 uur werd deze kennismakingsavond afgesloten.

In de fotogalerij vind u de foto's en de presentatie vindt u door het aanklikken van onderstaande link.

 

 

 

Lagere huren door passend toewijzen.

15-09-2017|

Woningcorporaties bieden een groter deel van hun vrijkomende woningen voor een lagere huurprijs aan. Dat blijkt uit de ‘Evaluatie passend toewijzen’ van Platform31 en onderzoeksbureau Rigo.

Papieren huisje in twee opengevouwen handen
  lees meer...

Woonbond helpt huurdersorganisaties een stap vooruit.

13-09-2017|

Huurdersorganisaties hebben onder de Woningwet 2015 een sterke positie gekregen in het overleg met verhuurders en gemeenten. Dat biedt tal van kansen voor huurders, maar zorgt ook dat er steeds meer van huurdersorganisaties wordt gevraagd.

De Woonbond start daarom ‘Een stap vooruit, van denken naar doen’. Een nieuw project om huurdersorganisaties te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

  lees meer...

Inkomensafhankelijke huurverhoging zorgt nauwelijks voor meer doorstroming.

29 augustus 2017| 

In 2013 werd de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd met het doel huurders met een middeninkomen de sociale huursector uit te bewegen. Uit een onderzoek van de ING blijkt vandaag dat de extra huurverhogingen amper voor meer doorstroming zorgen.

Eurohuisjes en stapel euromunten
  lees meer...

Thema-avond 20 september 2017 Plein 5 te Brummen

20-09-2017 | Op 20 september om 19.30 uur houden wij een thema-avond in Plein 5 te Brummen

  lees meer...

Salderen blijft tot 2023.

2 augustus 2017|

Goed nieuws voor huurders die zonnepanelen hebben of overwegen: de salderingsregeling blijft in elk geval tot 2023 bestaan. Minister Kamp heeft onlangs aan de Kamer laten weten dat hij, zolang er nog geen andere regeling is, de bestaande regeling wil handhaven om voor ‘investeringszekerheid’ te zorgen. Na 2023 zal er dan een vervangende regeling komen.

Wat leveren zonnepanelen op?
  lees meer...

Prestatieafspraken 2018

28-07-2017| Net als vorig jaar gaan we ook dit jaar samen met de gemeente Brummen en woningcorporatie Veluwonen in een tripartite overleg de lokale prestatieafspraken maken.

De basis van deze afspraken wordt gevormd door de woonvisie van de gemeente die u kunt vinden in het archief van 2016 op 18-04-2016 

De corporatie doet elk jaar een bod op de woonvisie.

Dit staat voor de bijdrage die de corporatie denkt te kunnen leveren .

 

zie dit document:

20170508 BOD 2018 - van Veluwonen .pdf

 

De Stichting Huurdersbelangen Samen Eén laat door middel van haar standpuntendocument weten wat haar visie is op de sociale huursector in de gemeente.

 

zie onderstaand document.

 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd met ons in contact treden.

 

Minister wil meer bekendheid toets aanvangshuur.

25-07-2017|Huurders zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheid om in de eerste zes maanden van hun huurcontract de huurcommissie te laten toetsen of de huur wel in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Plasterk weten de bekendheid hiervan te willen vergroten.

  lees meer...

Plasterk denkt over verplichtingen energiebesparing corporaties.

17 juli 2017|

Corporaties halen de doelstelling uit het Energieakkoord om de huurwoningen in de sector in 2020 gemiddeld label B te laten hebben niet. Minister Plasterk zet in een brief aan de Tweede Kamer verschillende opties voor wettelijke verplichtingen uiteen die kunnen bijdragen aan het sneller verduurzamen van de corporatiewoningen.

Energiezuinige woning

Plasterk gaat nu eerst met corporatiekoepel Aedes  in gesprek om te zien of er met de sector afspraken gemaakt kunnen worden, maar in de brief werkt hij een aantal scenario’s voor verplichte verduurzaming uit waar een komend kabinet mee verder kan. Bijvoorbeeld een verplichting om in 2021 alle woningen minimaal op label C te hebben.

 

 
  lees meer...

Rechter: huurders hebben instemmingsrecht warmtekosten.

12 juli 2017| Verhuurder Dellta Lloyd had huurders mee moeten laten beslissen over de verdeling van warmtekosten. Dat blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag. De Huurdersvereniging Klaverhof was hierom naar de rechter gestapt.

  lees meer...

Minister Plasterk heeft vandaag een brief over ‘passend toewijzen’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

9 juni 2017| Passend toewijzen houdt in dat corporaties 95% van de woningen die ze toewijzen aan huurders met een laag inkomen (de Huurtoeslag-doelgroep) een huurprijs onder de zogenoemde ‘aftoppingsgrens’ geeft. Afhankelijk van het aantal personen in het huishouden gaat het hier om een huurgrens net boven of net onder de €600,-

  lees meer...

Armoede onder huurders.

17 mei 2017| Het College voor de Rechten van de Mens gaat in hun vandaag verschenen rapportage over armoede in Nederland uitgebreid in op de relatie tussen huisvesting en armoede. Ze noemen het tekort aan sociale huurwoningen en de hoog gestegen woonlasten voor sociale huurders als belangrijke oorzaken van armoede.

  lees meer...

Huren stijgen minder hard.

12 mei 2017| De huren van sociale huurders bij corporaties stijgen dit jaar gematigd. Dat blijkt uit een enquête van corporatiekoepel Aedes.

  lees meer...

Controleer/bezwaarmaken huurverhoging 2017.

 10 april 2017 |  U hebt op deze site al kunnen lezen wat het nieuwe huurbeleid 2017 zoals we dit met Veluwonen hebben afgesproken voor u betekent. U heeft ook al de WOZ-beschikking van de gemeente ontvangen. Tevens hebben wij de woningcorporatie gevraagd om bij de berichtgeving van het huurbeleid 2017 ook de punten van uw woning te vermelden op de nieuwe huuraanzegging. U kunt ook altijd Veluwonen bellen en vragen hoeveel WWS punten uw woning heeft. Hiermee kunt u controleren of de huurverhoging zoals die u wordt voorgesteld ook inderdaad klopt.

Hiervoor moet u berekenen:

  • Klopt het aantal punten.
  • Wat is dan de maximaal toegestane huurprijs die daar tegenover staat en
  • Is dit dan in overeenstemming met de 68% streefhuur die Veluwonen zegt te hanteren.

Dit is nogal een berekening. Wij willen u daar graag bij helpen. We leggen binnenkort op diverse openbare plekken in onze gemeenten de huurwijzer/ huurverhoging special neer.  U kunt deze gratis meenemen. Als u ons belt  0313-653100 of 055-5051889 of via het contactformulier op deze site contact met ons opneemt gooien we deze huurwijzer ook bij u in de bus.

Huurders betalen € 837 aan lokale woonlasten.

31 maart 2017| Huurders betalen dit jaar gemiddeld € 837 aan lokale lasten, 0,1 procent meer dan in 2016. Er zijn lokaal grote verschillen. Huurders in Nijmegen zijn het goedkoopst uit (€ 551) en in Midden-Delfland het duurst (€ 1.199).

  lees meer...

Duurzame huurwoningen hoog op de Bouwagenda.

29 maart 2017| De bestaande huurwoningvoorraad moet met 100.000 woningen per jaar worden verduurzaamd. Dat is één van de doelstellingen uit de gisteren gepresenteerde Bouwagenda.

  lees meer...

Nieuwe uitzonderingen inkomensafhankelijke huurverhoging.

27 maart 2017|Dit jaar gelden er nieuwe regels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er is nog maar één inkomensgrens en er zijn nieuwe uitzonderingen.

  lees meer...

Wat vinden de politieke partijen van de verhuurderheffing

 

05 maart 2017 | Wat vinden de politieke partijen van de verhuurderheffing. 

 

Stichting Huurdersbelangen Samen Eén heeft zich de laatste maanden ingezet om de verhuurderheffing ter discussie te stellen. Hierover hebben we alle politieke partijen en B&W van de gemeente Brummen een brief gestuurd. Met de PvdA en het CDA hebben we overleg gehad over dit thema.

  lees meer...

Adviesaanvraag huurbeleid ingaande 1 juli 2017.

05 maart 2017| Hieronder leest u de adviesaanvraag voor 2017 zoals die momenteel op tafel ligt. Wij hebben op 14 maart hierover overleg met Veluwonen. Wij zijn zeer benieuwd wat onze achterban hiervan vindt.

U kunt tot 14 maart reageren via telefoon 0313-653100 of via ons contactformulier.

 

Achterhoek maakt meters .

21 februari 2017| In heel Nederland wordt de slimme meter ingevoerd. Dit is een digitale energiemeter die meterstanden automatisch doorstuurt naar de energieleverancier. Onder de noemer ‘Achterhoek maakt meters’ heeft de Woonbond meegewerkt aan het informeren van bewoners over gebruik van de slimme meter.

  lees meer...

Verplicht label C voor corporatiewoning te mager.

17 februari 2017| De minister van Wonen wil woningcorporaties verplichten om bestaande huurwoningen te renoveren naar label C. Daarover is hij in gesprek met de Woonbond en met Aedes, de koepel van woningcorporaties. De Woonbond ziet haken en ogen aan het plan van de minister.

  lees meer...

Lagere WOZ-waarde kan voor huurverlaging zorgen.

14 februari 2017| Betaalt u een hoge huur voor uw sociale huurwoning én woont u in een gemeente waar de huizenprijzen niet stijgen? Let dan goed op de WOZ-waarde van uw woning. Als die waarde gedaald is of gelijk bleef kunt u recht hebben op huurverlaging.

  lees meer...

‘Probleem’ scheefwonen lost zich grotendeels vanzelf op.

13-02-2017| Goedkoop scheefwonen lijkt een probleem dat zich grotendeels vanzelf oplost. Dat blijkt uit een recent onderzoek van bureau RIGO.

  lees meer...

In 2017 naar een sterke en transparante huurdersorganisatie.

29 januari 2017| Al onze inspanningen om meer mensen warm te krijgen voor een functie in ons bestuur of deelname in een van onze commissies begint vruchten af te werpen.

De afgelopen weken hebben zich 6 personen gemeld die aangeven wellicht iets voor onze huurdersorganisatie te willen betekenen.

Zaterdag 4 februari organiseren we bij de Harmonie in Laag Soeren voor het bestuur en voor diegenen die zich hebben aangemeld een kennismakingsochtend.

Ook willen we dan graag met alle aanwezigen een visie ontwikkelen over de toekomstige Stichting Huurdersbelangen Samen Eén.

Huurders met passie kunnen zich nog steeds aanmelden.

Onze commissie "Duurzaamheid"mag zich al verheugen in de aanwezigheid van 2 personen.

De commissie "Wonen met Zorg"smacht naar meer zorg en aandacht.

Portaal voor opvragen inkomens huurders weer open.

27 januari 2017|Op 1 februari stelt de Belastingdienst weer een webportaal open waar verhuurders inkomensgegevens kunnen opvragen van huurders. Verhuurders van sociale huurwoningen kunnen deze gegevens gebruiken om huishoudens met een middeninkomen een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen.

  lees meer...

Voor u gelezen in de Stentor

20 januari 2017 |

De Stentor 20 januari 2017:

Aandacht voor hoge rente Stadsbank voor minima APELDOORN Hoeveel rente moeten minima betalen voor een lening bij de Stadsbank? Wethouder Johan Kruithof belooft zich daar de komende weken het hoofd over te zullen breken. Kruithof deed die toezegging gisteravond aan de gemeenteraad, nadat SGP-raadslid Henk van den Berge hem had gewezen op berichtgeving woensdag in de Stentor. Daarin las Van den Berge dat gemeentelijke kredietbanken aan minima hoge rente vragen voor leningen; in Apeldoorn zou dat bijna 13 procent zijn. Verschillende gemeenten onderzoeken de mogelijkheid van renteverlaging en Den Haag verlaagde het tarief al van 11,5 naar 2,3 procent. Kruithof bekende te zijn geschrokken door het stuk in de krant. Al voordat Van den Berge met zijn vragen kwam gaf hij opdracht om hem alle nodige informatie te geven, zei hij. Hij wil onderzoeken of de Apeldoornse Stadsbank de rentetarieven voor minima ook kan verlagen.

Brief over WOZ-waarde belangrijk voor huurders.

20-01-2017| Huurders krijgen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' opgestuurd van de gemeente. In die brief staat hoeveel hun huurwoning waard is. Voor huurders van een sociale huurwoning is dat belangrijk. De 'maximaal toegestane huurprijs' van hun woning hangt voor een deel af van de WOZ-waarde.

  lees meer...

Winnaars tablet

18 januari 2017| Stichting Huurdersbelangen Samen Eén vroeg tijdens de opendag van Veluwonen de bezoekers van deze opendag om een formulier in te vullen. In dit formulier werd gevraagd naar o.a. wat men vond van de speerpunten van de huurdersorganisatie te weten; betaalbaarheid, beschikbaarheid, wonen met zorg en verduurzaming van de sociale woningsector.

Ook werd er gevraagd of men nog andere thema's aan kon dragen die de huurdersorganisatie als actiepunt zou moeten meenemen.

Iedereen die een dergelijk formulier invulde maakte kans op het winnen van een tablet.

Woensdagochtend 18 januari hebben Geert van den Hoogen en John Schuurman de Familie Driessen in Klarenbeek verrast met deze prachtige tablet. Zowel de heer als mevrouw Driessen zijn al ver in de 70.

Sinds kort heeft de familie zichzelf een internetverbinding en computer cadeau gedaan.

Mevrouw Driessen vertelt dat zij elke avond op het world wide web aan het surfen is. Ze waren beiden zeer verheugd met hun nieuwe aanwinst en wij hoefden ons geen zorgen te maken dat hij ongebruikt in de kast zou verdwijnen.

Mevrouw Driessen gaat vandaag nog aan de slag om zich de bediening van het nieuwe speeltje eigen te maken.

Als het even niet lukt is er altijd nog een zoon achter de hand die haar hierin kan bijstaan.

Huurders kunnen inkomensverklaring online verkrijgen.

10 januari 2017| Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning bij een woningcorporatie, hebben huurders een inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst. Voor sociale huur geldt namelijk een inkomensgrens.

  lees meer...

Maximale huurverhogingen sociale huur bekend.

4 januari 2017| De maximale percentages voor de huurverhoging in 2017 zijn eind december door het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt.

  lees meer...

Huurders positief over eigen corporatie, negatief over sector.

3 januari 2017|Bijna twee derde van de huurders heeft een (zeer) positief beeld van hun eigen woningcorporatie. Het beeld van de corporatiesector als geheel is aanzienlijk negatiever. Slechts 15% denkt positief over de sector.

Dit is de opvallende uitkomst van het imago-onderzoek dat KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector)  uitvoerde onder bijna 5000 huurders. Van de huurders heeft 63% een (zeer) positief beeld van hun eigen corporatie. Slechts 3% zegt geen beeld te hebben.

 

 

 

 

  lees meer...
 

Stichting Huurdersbelangen Samen Eén
Kruisenkstraat 41
6971 BB  Brummen
Telefoon (0575) 474 927
E-mail: info@samen-een.nl


 

Beemte Broekland | Beekbergen | Eerbeek | Hall | Hoenderloo | Hoog Soeren | Klarenbeek | Laag Soeren

Lieren | Loenen | Oosterhuizen | Uddel | Wenum Wiesel | Brummen | Leuvenheim | Empe | Oeken

facebook twitter  
© Copyright 2015, Stichting Huurdersbelangen Samen Eén. | Webdesign door MELEXON Technologies.